Mercator International: Board Members Call

Mercator Rhyngwladol: Galwad am Aelodau i'r Bwrdd

Dyddiad Cau: 4 Ionawr 2019

Mae Mercator Rhyngwladol yn dymuno gwahodd ceisiadau gan unigolion sydd â’r profiad a’r ymrwymiad, ac sydd yn rhannu ein gwerthoedd, ein cenadwri a’n gweledigaeth, i gyfrannu at ddatblygiad Mercator am gyfnod o ddwy flynedd yn y lle cyntaf.

Bydd y nodweddion, y sgiliau a’r profiad canlynol gan yr ymgeisydd delfrydol:

  • Profiad o lywodraethiant a datblygu busnes
  • Sgiliau cyfathrebu a bod yn llysgennad effeithiol
  • Dealltwriaeth o amlieithrwydd ac amrywiaeth ieithyddol
  • Angerdd dros ddiwylliant a’r sector greadigol
  • Ymrwymiad at ddinasyddiaeth ac at addysg
  • Bod yn gwbl benderfynol o sicrhau parhad cryf i gyfranogiad Cymru ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol.

Bwrdd y Cyfarwyddwyr sydd gyfrifol am arwain y cwmni i gyflawni ei amcanion, yn gosod cyfeiriad strategol, yn sicrhau ei ethos a’i werthoedd ac yn monitro cynnydd yn erbyn y cynlluniau a chyllidebau strategol, gan adolygu ac addasu yn ôl y gofyn. Gan lynu at egwyddorion llywodraethiant addas, bydd y Bwrdd yn cynorthwyo wrth godi arian, ehangu ein rhwydwaith o gysylltiadau ac yn llysgennad effeithiol ar gyfer y cwmni.

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod yn chwarterol. Disgwylir cynnal y cyfarfodydd hyn yn swyddfeydd Mercator, ond fe wneir trefniadau fel bo modd i aelodau sydd y tu allan i Gymru gyfrannu’n llawn heb deithio’n ormodol.

Sefydlwyd Mercator yn y lle cyntaf fel rhwydwaith Ewropeaidd yn 1988 yn dilyn Datganiad Kuijpers a basiwyd gan Senedd Ewrop. Dros y degawdau mae wedi esblygu gan lynu at ei brif genadwri sef ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth o amrywiaeth ieithyddol Ewrop gan roi sylw penodol i’r ieithoedd lleiafrifol/edig. Yng Nghymru, mae Mercator wedi chwarae rôl arbennig yn y sector greadigol, gan gynnwys y cyfryngau, llenyddiaeth, cyhoeddi a chyfieithu, gan fod yn gartref i ddwy fenter lenyddol ryngwladol o bwys, sef Cyfnewidfa Lên Cymru (sefydlwyd ym 1998) a Llenyddiaeth ar draws Ffiniau (sefydlwyd yn 2001). Maent yn cydweithio’n agos ac yn cael eu cefnogi drwy fuddsoddiad ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ers blynyddoedd bellach, maent yn adnabyddus yn rhyngwladol am eu hymrwymiad at amrywiaeth ac at ragoriaeth artistig.

Mae Llenyddiaeth ar draws Ffiniau: platfform Ewropeaidd ar gyfer cyfnewid llenyddol, cyfieithu a thrafod polisi wedi arwain cyfres o brosiectau mawr Ewropeaidd ers 2001 ac mae’n flaenllaw wrth ennill cytundebau cystadleuol drwy’r rhaglen Ewrop Greadigol. Mae Cyfnewidfa Lên Cymru: Cyfieithu Cymru, Darllen y Byd yn datblygu, hyrwyddo ac yn cyflwyno’r gorau o lenyddiaeth o Gymru mewn cyd-destunau rhyngwladol, gan sicrhau ei bod yn cyrraedd cynulleidfaoedd drwy’r byd, a hynny drwy gefnogi cyfieithu.

Heddiw, mae Mercator Rhyngwladol yn gwmni annibynnol, cyfyngedig drwy warant wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Y Sylfaenwyr-Gyfarwyddwyr yw Ned Thomas, Alexandra Büchler ac Elin Haf Gruffydd Jones. Rydym bellach yn awyddus i ehangu’r bwrdd ar gyfnod ble rydym yn torri cwys newydd o ran gweithredu, cynllunio a chodi arian yn y tymor hir ar gyfer rhaglen uchelgeisiol o weithgareddau dros gyfnod o flynyddoedd.

Mae Mercator yn gweithio ar draws nifer o ieithoedd ac mae’r Bwrdd yn gweithredu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn ddymunol ond nid yw’n angenrheidiol ar gyfer y swyddogaeth hon.

Yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cyfartal, croesawn geisiadau o bob rhan o gymdeithas yn Gymraeg neu yn Saesneg.

I gyflwyno cais, e-bostiwch eich cv a llythyr dim hwy na 500 o eiriau at mercator@mercator.cymru yn egluro pam yr hoffech ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr Mercator Rhyngwladol ynghyd â’r hyn y gallwch ddod i’r rôl hon, erbyn dydd Gwener 4ydd o Ionawr 2019.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am Mercator Rhyngwladol neu am rôl aelod o’r bwrdd, cysylltwch ag Elin H G Jones ar elinmercator@gmail.com neu ar 07590428404.

Y Diweddaraf