Winner of Her Gyfieithu 2019 announced

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019!

Bardd ac ysgrifwr yw Morgan Owen sy’n hanu o Ferthyr Tudful. Graddiodd gyda MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017. Mae’n cyfrannu yn gyson at gyhoeddiadau megis O’r Pedwar Gwynt, Barddas, Y Stamp, ac mae hefyd yn rhan o gynllun Awduron wrth eu Gwaith/Writers at Work Gŵyl y Gelli. Yn 2018, enillodd Dlws Coffa D Gwyn Evans (a gyflwynir gan Barddas) am yr ail flwyddyn yn olynol; ac ef oedd bardd preswyl Arddangosfa Bensaernïaeth y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yr un flwyddyn. Ym mis Hydref 2018, roedd yn un o bedwar bardd a gymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru. Fe oedd Bardd y Mis BBC Radio Cymru ar gyfer mis Ionawr eleni. Mae’n gweithio fel ysgrifennwr a chyfieithydd llawrydd.

Mae Morgan yn derbyn Ffon yr Her Gyfieithu a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ynghyd â gwobr ariannol o £200 gan Brifysgol Abertawe.

Yr her eleni oedd cyfieithu dwy gerdd gan y bardd Pwyleg cyfoes, Julia Fiedorczuk: Szuflada a Relentlessly craving. Mae Julia Fiedorczuk yn fardd, awdur, cyfieithydd ac yn ddarlithydd mewn llenyddiaeth Americanaidd ym Mhrifysgol Warsaw.

Daeth pedair ymgais i law’r beirniad, Dr Aled Llion Jones o Brifysgol Bangor, a ddywedodd:

    “Rydym erbyn hyn yn hen gyfarwydd â’r dewis y mae rhaid ei wneud rhwng cyf-ieithu, trosi a trans-latio; y dewis rhwng creu cerdd Gymraeg o lais estron, a gadael i’r Gymraeg leisio’n estron. Ni waeth pa ddewis a wneir, rhaid – rhaid – medru clywed y llais a leisiodd gyntaf i fedru adael iddi siarad iaith arall, gydag acen fwriadol ai peidio. […] Rhaid nodi bod safon yr ysgrifennu yn uchel, ac mae llwyddiannau’r cyfieithwyr i’w canmol yn fawr.”

Cyhoeddir y cyfieithiad buddugol, feirniadaeth lawn a darn gan Morgan ar y broses o gyfieithu ar wefannau O’r Pedwar Gwynt a Wales PEN Cymru.

Cynhelir seremoni i wobrwyo Morgan ar faes yr Eisteddfod ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar ddydd Iau, 8 Awst am 3 o’r gloch.

Dywedodd Elin Haf Gruffydd Jones o sefydliad Mercator Rhyngwladol:

    “Nod y gystadleuaeth flynyddol hon yw ceisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg. Elfen graidd o’r Her Gyfieithu yw cyrraedd dealltwriaeth o gerdd mewn un iaith a chyfleu hynny mewn iaith arall. Sefydlwyd yr Her Gyfieithu yn 2009 er mwyn hyrwyddo a chydnabod cyfraniad hanfodol cyfieithwyr wrth i ni alluogi llenyddiaeth i deithio ar draws ffiniau. Drwy waith cyfieithwyr llenyddol, gall beirdd ac awduron gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ynghyd â rhyngwladoli eu gyrfaoedd. Mae’r gwobrau hefyd yn gydnabyddiaeth fod cyfieithu llenyddol yn un o’r celfyddydau creadigol yn ogystal ag annog cyfieithwyr llenyddol newydd ar gyfer y dyfodol.”

Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd rhwng Wales PEN Cymru a Chyfnewidfa Lên Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Abertawe, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Polish Cultural Institute, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac O’r Pedwar Gwynt.


 

Y Diweddaraf