Winner of the 2018 Her Gyfieithu (Translation Challenge) Announced

Cyhoeddi enillydd Her Gyfieithu 2018

Cyhoeddwyd mai Llewelyn Hopwood yw enillydd Her Gyfieithu 2018 Cyfnewidfa Lên Cymru a Wales PEN Cymru.

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, ond bellach yn fyfyriwr ieithoedd modern yng Ngholeg yr Iesu, Rhydychen, mae Llewelyn Hopwood yn derbyn gwobr o £100 yn rhodd gan Mercator Rhyngwladol a Ffon Her Gyfieithu hardd o waith Elis Gwyn Jones, a noddir gan Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.  Cyhoeddir ei gyfieithiad buddogol ar wefan cylchgrawn llyfrau Cymru, O’r Pedwar Gwynt.

Yr her eleni, oedd cyfieithu cerdd o Gatalunya gan y bardd Laia Martinez i Lopez (neu Laia Malo). Ymddangosodd y gerdd gyntaf ar fis Tachwedd 2017 ym mhapur newydd digidol Vilaweb fel rhan o gyfres o gerddi ‘Proclames de Llibertat’ (Datganiadau Rhyddid) yn cyflwyno ymateb beirdd i’r sefyllfa yng Nghatalwnia.

Daeth deuddeg ymgais i law’r beirniad Ned Thomas, a ddywedodd: “Roedd hon yn gystadleuaeth ddifyr ond anodd ei beirniadu. Yr oedd pob un o'r chwech uchaf mewn rhai mannau yn rhagori ar y lleill a bu rhaid imi gydbwyso ffactorau tra gwahanol. Yr oedd rhai wedi cadw'n agos iawn at drefn y llinellau gwreiddiol heb amharchu cystrawen naturiol y Gymraeg; eraill wedi mentro mwy gan newid y ffurf a'r drefn yn sylweddol tra'n llwyddo i gadw ysbryd a neges y gerdd wreiddiol. Rhu Tywi sydd ar ben y dosbarth hwnnw oherwydd menter ddisgybledig y gwaith. A dyma'r cyfieithydd sydd yn cael y wobr eleni ac yn llawn haeddu hynny.”

Sefydlwyd Her Gyfieithu yn 2008 gan Tŷ Cyfieithu, partneriaeth rhwng Cyfnewidfa Lên Cymru a Thŷ Newydd, er mwyn ceisio ysgogi a meithrin cyfieithu creadigol a llenyddol i’r Gymraeg.  Y Gyfnewidfa fu'n cydlynnu'r her dros y blynyddoedd diwethaf, a hynny mewn cydweithrediad a Wales PEN Cymru.

Dywedodd Sally Baker, Cyfarwyddwr Wales PEN Cymru:  “Mae Wales PEN Cymru yn falch iawn o gydweithio gyda Chyfnewidfa Lên Cymru ar yr Her Gyfieithu unwaith eto eleni.  Dewiswyd y gerdd gan Laia Martinez i Lopez gan ei fod yn gerdd sydd ag iddi berthnasedd i sefyllfa neu argyfwng penodol yn y byd ac sydd a wnelo â rhyddid mynegiant a hawliau ieithyddol, yn unol ag amcanion Wales PEN Cymru a PEN Rhyngwladol.” 

Dywedodd Elin Haf Gruffydd Jones o Gyfnewidfa Lên Cymru:  “Elfen graidd o’r Her Gyfieithu yw cyrraedd dealltwriaeth o gerdd mewn un iaith a chyfleu hynny mewn iaith arall. Er nad yw’r unigolyn sydd yn medru’r Gymraeg a’r Gatalaneg, gan mai iaith sydd yn deillio o’r Lladin yw’r Gatalaneg, mae’n amlwg bod nifer o ymgeiswyr wedi defnyddio gwybodaeth o ieithoedd mwy cyffredin fel Ffrangeg, Sbaeneg ac Eidaleg i fedru cyrraedd a deall y testun.”

  • Gellir darllen cyfieithiad buddugol Llewelyn Hopwood ar wefan cylchgrawn llyfrau Cymru, O'r Pedwar Gwynt, yma;
  • Gellir darllen beirniadaeth Ned Thomas yn llawn ar wefan Wales PEN Cymru, yma.

Deunydd perthynol

Y Diweddaraf