Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru 2012

Fis Hydref bydd llu o feirdd rhyngwladol blaengar yn treulio cyfnod yng ngogledd Cymru gan dynnu ynghyd ystod eang o ieithoedd, o'r Groeg i’r Galiseg.

Bydd rhaglen anghyffredin yn cwmpasu Machynlleth, Aberystwyth, Bangor a’r Wyddgrug gan fynd â barddoniaeth ar daith gynhyrfus, gyda’r digwyddiadau y tro hwn yn gadael diogelwch siopau llyfrau a llyfrgelloedd, am y Pier ym Mangor a siopau’r stryd fawr yn ogystal ag amgueddfeydd, prifysgolion a theatrau.

Cynhelir darlleniadau ym mamiaith y beirdd, gyda chyfieithiadau i’r Gymraeg a’r Saesneg. Bydd beirdd o Gymru hefyd yn cymryd rhan yn y ddwy iaith – gan ddod â dimensiwn lleol i’r cynulliad rhyngwladol hwn.

Mae’r rhestr drawiadol o awduron yn cynnwys: Eduard Escoffet (Catalonia); Estíbaliz Espinosa (Galicia); Julia Fiedorczuk (Gwlad Pŵyl); Katerina Iliopoulou (Groeg); Cia Rinne; (Sweden/Y Ffindir/Yr Almaen); Morten Søndergaard (Denmarc); Jeroen Theunissen (Gwlad Belg); Anja Utler (Yr Almaen) a Yu Jian (Tseina).

Ymysg y beirdd o Gymru mae Tony Conran, Samantha Wynne-Rhydderch, Twm Morys ynghyd â’r beirdd a gafodd eu dewis ar gyfer rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2012 - Ifor ap Glyn, Karen Owen a Gerwyn Williams.

Yng ngeiriau Zoë Skoulding, trefnydd yr ŵyl, “Mae barddoniaeth yn dod â sŵn ac ystyr geiriau at ei gilydd mewn ffyrdd anghyffredin. Mae gwrando ar ieithoedd eraill yn y cyd-destun dwyiethog hwn yn ffordd o ddarganfod cyfoeth ein diwylliant ein hunain yn ogystal â’i agor i syniadau newydd.”

O ddarlleniadau, i noson meic agored, i drafodaethau a hyd yn oed taith farddonol “waeth beth fo’r tywydd”, bydd yng Ngŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru ddigon o ddigwyddiadau i roi hwb i’ch Hydref.

Trefnwyd Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru ar y cyd gan Poetry Wales a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd/Tŷ Cyfieithu Cymru. Cefnogwyd yr Ŵyl gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Prifysgol Bangor, Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, Cyfnewidfa Lên Cymru, Prifysgol Aberystwyth, y Cyngor Prydeinig ynghyd ag amrywiol sefydliadau tramor a restrir ar wefan yr ŵyl: www.northwalesinternationalpoetryfestival.org

Am wybodaeth bellach cysylltwch ag: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org

 

Digwyddiadau Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru 2012

Digwyddiadau ym Mangor

Dydd Llun, Hydref y 1af

20.00: Tony Conran / Conran Poetry Chorus

Tony Conran, y bardd o Fangor, perfformiad ar y cyd o’i waith.

Prifysgol Bangor Neuadd Powis 
Tocynnau: £5/£3

Dydd Iau, Hydref y 4ydd

18.00: Llyfr y Flwyddyn

Jason Walford Davies yn cyflwyno darlleniadau gan dri o feirdd a enwebwyd ar gyfer y wobr hon yn 2012 - Ifor ap Glyn, Gerwyn Wiliams a Karen Owen.

Prifysgol Bangor - Ystafell 3 ar y Teras
Tocynnau: £5 / £3

20.00: In Transit

Noson o ddarlleniadau rhyngwladol gan Eduard Escoffet (Catalonia), Julia Fiedorczuk (Gwlad Pŵyl), Katerina Iliopoulou (Groeg), Estíbaliz Espinosa (Galicia) a Jeroen Theunissen (Gwlad Belg), gyda chyfieithiadau i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Prifysgol Bangor - Ystafell 3 ar y Teras
Tocynnau: £5 / £3

Dydd Gwener, Hydref y 5ed

18.30: Poetry Wales yn cyflwyno…

Darlleniad gan y bardd Yu Jian o Tseina, ac i ddilyn bydd sgwrs am ei fywyd fel awdur.

20.00 ¡Viva la Poesía!

Noson meic agored dan arweiniad Rhys Trimble.

Caffi Kyffin, Stryd Fawr, Bangor

Dydd Sadwrn, Hydref y 6ed

12.00: Mae’n bwrw geiriau!

Taith gerdded farddonol o gwmpas Bangor, waeth beth fo’r tywydd.  Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda darlleniad gan Gwyn Thomas yng nghaffi Whistlestop ar y Pier am hanner dydd. Gweler wefan yr ŵyl i weld y llefydd annisgwyl y byddwn yn oedi yma ac acw ynddynt i wrando ar ddarlleniadau gan y beirdd gwâdd (gweler y rhestr uchod). 

20.00:  Gair yn eich Clust

Noson ryngwladol o ddarlleniadau gan Yu Jian (Tseina), Cia Rinne (Yr Almaen/ Sweden/Y Ffindir), Morten Søndergaard (Denmarc) ac Anja Utler (Yr Almaen), gyda chyfieithiadau i’r Gymraeg a’r Saesneg.  Cerddoriaeth gan Richard James a The Gentle Good.

Prifysgol Bangor - Ystafell 3 ar y Teras
Tocynnau: £6 / £4

Digwyddiad Machynlleth

Dydd Iau, Hydref y 4ydd

18.30:  Darlleniadau Barddoniaeth Rhyngwladol

Noson farddoniaeth amlieithog gyda Cia Rinne, Anja Utler, Samantha Wynne-Rhydderch a Twm Morys, gydag arddangosfa a pherfformiad o'r Fferyllfa Eiriau, Morten Søndergaard.                 

Siop Lyfrau Galeri Penrallt, Stryd Penrallt, Machynlleth

Digwyddiadau Aberystwyth

Dydd Gwener, Hydref y 5ed

15.45 - 16.30: Mapwaith o Farddoniaeth Gymreig

Bydd y bardd Damian Walford Davies yn cyflwyno mapwaith personol o farddoniaeth Gymreig.

16.30 - 17.30: John Barnie mewn sgwrs â Morten Søndergaard

Bydd John Barnie, un o feirdd mwyaf blaengar Cymru a chyn olygydd Planet: The Welsh Internationalist ac un o feirdd amlycaf Denmarc, Morten Søndergaard, yn trafod y cydweithio diweddar fu rhyngddynt.

Bydd darlleniadau yn dilyn – cerddi Morten Søndergaard yn yr iaith Ddaneg am yn ail â chyfieithiadau John Barnie i’r Saesneg.       

Sinema Canolfan y Celfyddydau

18.30 - 19.45:  Darlleniadau Barddoniaeth

Noson o farddoniaeth a fydd mewn gwahanol ffyrdd yn mapio 'Ewrop' – map ar y cyd gan bump o feirdd o Aberystwyth (Tiffany Atkinson, Matthew Francis, Richard Marggraf-Turley, Katherine Stansfield a Damian Walford Davies), a saith bardd o gyfandir Ewrop (Anja Utler, Julia Fiedorczuk, Katerina Iliopoulou, Eduard Escoffet, Jeroen Theunissen, Cia Rinne ac Estíbaliz Espinosa).

Siop Lyfrau Canolfan y Celfyddydau

Digwyddiad Yr Wyddgrug 

Dydd Sul, Hydref y 7fed

16.00: Yr Abswrd yn cyflwyno...

Daw Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru â naw o feirdd amlwg o Ewrop a thu hwnt i’r Wyddgrug. Cyflwyniad yn yr ieithoedd gwreiddiol, gyda chyfieithiadau i’r Gymraeg ac i’r Saesneg. Zoë Skoulding, Golygydd Poetry Wales, fydd yn cyflwyno.

Ystafell Clwyd, Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug
Tocynnau: £7 / £4
 

Deunydd perthynol

Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Gogledd Cymru 2012

October will see a flock of leading international poets venturing to north Wales, bringing a range of languages from Greek to Galician into dialogue with Welsh and English.

An unusual programme encompassing Machynlleth, Aberystwyth, Bangor and Mold will take poetry on an exciting journey, with events leaving the safety of bookshops and libraries to take place on Bangor Pier and in high street shops as well as museums, universities and theatres.

The festival takes place during the first week and weekend of October. Readings will be held in the poets’ mother tongues, with Welsh and English translations to help some of us along the way. Welsh poets in both languages will also take part - bringing a local dimension to this international gathering.

The impressive line-up of visiting writers includes: Eduard Escoffet (Catalonia); Estíbaliz Espinosa (Galicia); Julia Fiedorczuk (Poland); Katerina Iliopoulou (Greece); Cia Rinne (Sweden/Finland/Germany); Morten Søndergaard (Denmark); Jeroen Theunissen (Belgium); Anja Utler (Germany) and Yu Jian (China).

Amongst the Welsh poets taking part are the Bangor poet Tony Conran, Samantha Wynne-Rhydderch, Twm Morys, and the Wales Book of the Year 2012 award poetry nominees Ifor ap Glyn, Karen Owen and Gerwyn Williams.

Festival organiser Zoë Skoulding said, “Poetry is often about bringing the sounds and meanings of words together in unexpected ways. Listening to other languages in this bilingual context is a way of exploring the richness of our own culture as well as opening it up to new ideas.”

From readings, to an open mic evening, to discussions and even a “whatever the weather” poetry walk, the North Wales International Poetry Festival has plenty of events to put a spring in your autumn.

The North Wales International Poetry Festival is a collaboration between Poetry Wales and Tŷ Newydd Writers’ Centre/Translators’ House Wales. It is supported by the Arts Council of Wales, Bangor University, Literature Across Frontiers, Wales Literature Exchange, Literature Wales, Aberystwyth University, the British Council and various organisations abroad listed on the festival website: www.northwalesinternationalpoetryfestival.org

For further details contact: admin@northwalesinternationalpoetryfestival.org


North Wales International Poetry Festival Events 2012

Bangor Events 

Monday 1st October

20.00: Tony Conran / Conran Poetry Chorus

Bangor poet Tony Conran with his work presented in a collaborative performance.

Bangor University Powis Hall £5/£3
Thursday 4th October

18.00: Wales Book of the Year

Jason Walford Davies introduces readings from 2012 award nominees Ifor ap Glyn, Gerwyn Williams and Karen Owen.
Bangor University Terrace Room 3

Tickets: £5 / £3

20.00: In Transit

An international evening of readings by Eduard Escoffet (Catalonia), Julia Fiedorczuk (Poland), Katerina Iliopoulou (Greece), Estíbaliz Espinosa (Galicia) and Jeroen Theunissen (Belgium), with translation into Welsh and English.

Bangor University Terrace Room 3
Tickets: £5 / £3

Friday 5th October

18.30: Poetry Wales presents…

A reading by Chinese poet Yu Jian, followed by a conversation about his life as a writer.

20.00: ¡Viva la Poesía!

Open mic evening hosted by Rhys Trimble.

Kyffin Café, High Street, Bangor

Saturday 6th October

12.00: It’s Raining Words!

A poetry walk through Bangor, whatever the weather. The event will commence with a reading by Gwyn Thomas at the Whistlestop Café on the pier at noon. See website for stops along the way and readings by guest poets (see list above) in some unexpected places.

20.00: A Word in Your Ear

An international evening of readings by Yu Jian (China), Cia Rinne (Germany/Sweden/ Finland), Morten Søndergaard (Denmark) and Anja Utler (Germany), with translations into English and Welsh. Music from Richard James and The Gentle Good.

Bangor University Terrace Room 3
Tickets: £6 / £4

Machynlleth Event

Thursday 4th October

18.30: International poetry reading

Poetry reading with Cia Rinne, Anja Utler, Samantha Wynne-Rhydderch and Twm Morys, presenting the results of a collaborative translation workshop led by Wales Literature Exchange.

Penrallt Gallery Bookshop, Penrallt Street, Machynlleth

Aberystwyth Events

Friday 5th October

15.45 - 16.30: A Cartography of Welsh poetries

Poet Damian Walford Davies offers a personal cartography of Welsh poetry.

16.30 - 17.30John Barnie in conversation with Morten Søndergaard,

John Barnie, one of Wales' finest poets and former editor of Planet: The Welsh Internationalist and leading Danish poet Morten Søndergaard will discuss their recent collaboration, followed by a reading, which will alternate between Morten Søndergaard's poems in Danish and John Barnie's English translations.
Arts Centre Cinema

18.30 - 19.45: Poetry Reading

An evening of poetry that in different ways maps 'Europe' - a collaborative map by five Aberystwyth-based poets (Tiffany Atkinson, Matthew Francis, Richard Marggraf-Turley, Katherine Stansfield and Damian Walford Davies), and seven European poets (Anja Utler, Julia Fiedorczuk, Katerina Iliopoulou, Eduard Escoffet, Jeroen Theunissen, Cia Rinne, and Estíbaliz Espinosa).
Arts Centre Bookshop

Mold Event

Sunday 7th October

16.00: The Absurd presents...

The North Wales International Poetry Festival brings nine leading poets from Europe and beyond to Mold for a unique encounter between cultures. Presented with translation into Welsh and English, this is a chance to hear some of the most vibrant contemporary voices in their own languages. If it is sometimes said that poetry is what is lost in translation, this event will show what is gained when different ways of looking at the world spark each other into life. The event will be introduced by Zoë Skoulding, editor of Poetry Wales.

The Clwyd Room, Clwyd Theatr Cymru, Mold
Tickets: £7 / £4

Y Diweddaraf