Cronfa Grantiau Gyfieithu

Grantiau cyfieithu Cyfnewidfa Lên Cymru i gyhoeddwyr

Pwy sydd â'r hawl i ymgeisio?

Mae grantiau cyhoeddi'r Gyfnewidfa ar gael i gyhoeddwyr tramor er cyfieithu llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg Cymru.
Gall cyhoeddwyr yn y Deyrnas Unedig wneud cais ar gyfer cyfieithu llyfrau Cymraeg i'r Saesneg.

Pryd mae ceisiadau yn cael eu trafod?

Rydym yn cynnal dwy rownd y flwyddyn, ym mis Mehefin a mis Rhagfyr. Dyddiad cau y rownd nesaf o geisiadau yw dydd Gwener, 17 Rhagfyr 2021.

Sut mae ceisiadau yn cael eu hasesu?

Mae pob cais yn cael ei asesu gan banel grantiau'r Gyfnewidfa. Mae sampl o waith y cyfieithydd yn cael ei asesu gan ddarllenydd allanol lle bo angen (os nad yw'r Gyfnewidfa yn gyfarwydd â gwaith y cyfieithydd, er enghraifft).

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Cefnogir costau’r cyfieithu. Dyfernir ar gyfartaledd tua 50% o’r costau.

Sut mae ymgeisio?

Lawrlwythwch y ffurflen gais, os gwelwch yn dda, ac wedi ei llenwi, ei hanfon i'r cyfeiriad canlynol: post@waleslitexchange.org

Mae croeso i chi gysylltu â'r Gyfnewidfa os bydd unrhyw gwestiynau gennych am lenyddiaeth Cymru yn gyffredinol, neu os am drafod eich prosiect cyfieithu. Byddwn yn falch os gallwn fod o gymorth.

Pryd mae'r grant yn cael ei dalu?

Telir y grant i'r cyhoeddwr wedi i'r Gyfnewidfa dderbyn chwe chopi cyfarch o'r cyfieithiad cyhoeddiedig yn ogystal â thystiolaeth fod y cyfieithydd wedi ei dalu yn ôl amodau'r cytundeb. Mae hawl gan y Gyfnewidfa i beidio â thalu'r grant os na chyflawnwyd amodau'r cytundeb.

Amodau

Caiff y grant cyfieithu ei dalu yn ei grwnswth ar ôl i'r cyhoeddwyr gyflawni'r amodau canlynol:

  • Ni ellir dyfarnu grant yn ôl-syllol;
  • Rhoddir grantiau at gostau cyfieithu yn unig, nid at gostau cynhyrchu;
  • Rhaid cyhoeddi'r canlynol, ynghyd â logo'r Gyfnewidfa, ar un o dudalennau cyntaf pob argraffiad: 'Cyhoeddwyd â chymorth ariannol Cyfnewidfa Lên Cymru / Published with the financial support of Wales Literature Exchange';
  • Rhaid argraffu enw'r cyfieithydd yn glir naill ai ar glawr neu ar dudalennau cyntaf y llyfr;
  • Rhaid anfon prawf fod y cyfieithydd wedi derbyn tâl yn ôl manylion y cytundeb a ddarparwyd gyda'r cais am grant cyfieithu;
  • Rhaid anfon deg copi cyfarch at y Gyfnewidfa.
  • Lle bo enwau, geiriau neu ymadroddion Cymraeg yn ymddangos yn y cyfieithiad, cyfrifoldeb y cyhoeddwr yw gwneud yn siwr eu bod wedi eu sillafu yn gywir;
  • Cyfrifoldeb y cyhoeddwr yw gwneud yn siwr fod y llyfr wedi ei gynhyrchu a'i ddylunio i safon dderbyniol.
  • Rhaid cyhoeddi'r llyfr o fewn 30 mis i ddyddiad dyfarnu'r grant cyfieithu.

 

Cefnogir Cronfa Gyfieithiadau Cyfnewidfa Lên Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Mae pob cais a ddyfernir yn ddarostyngedig i’r ymrwymiad ariannol hwnnw.

Y Diweddaraf